Matteus 2:1

Toen nu Jezus geboren was te Betlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het Oosten kwamen te Jeruzalem,

Lukas 2:11-15

U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David.
En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe.
En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende:
Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens.
En het geschiedde, toen de engelen van hen heengevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander spraken: Laten wij dan naar Betlehem gaan om te zien hetgeen geschied is en ons door de Here is bekendgemaakt.

Terug naar Profetie

Terug naar hoofdpagina