Home   Lijst Zoeklicht artikelen


2020 - nr. 9

De gemeente te Laodicea

Dit zegt de Amen, de betrouwbare en waarachtige getuige, het begin van de schepping van God

Laodicea is de zevende en laatste gemeente, die een aparte profetische boodschap heeft gekregen in het boek Openbaring. Deze zeven gemeenten staan symbool voor (soms deels overlappende) perioden van het christendom. De laatste 4 gemeenten blijven bestaan tot de opname van de gemeente.
In het vorige artikel hebben we laten zien dat de profetie over Filadelfia grotendeels is vervuld. In de 19e eeuw werd een deur geopend voor wereldwijde prediking. Sinds de 20e eeuw wordt Filadelfia gehuldigd door ongelovige Joden.
Laodicea is daarentegen onverschillig en afvallig, zij wordt niet door Joden gehuldigd. In dit huidige artikel is te zien dat profetieŽn over Laodicea steeds meer worden vervuld door maatschappelijke ontwikkelingen die negatieve invloed hebben op christenen.

Postmodernisme
In de aanhef stelt Christus zich voor als de Amen, de betrouwbare en waarachtige getuige (Openbaring 3:14). Amen is in het Nederlands, het Grieks (αμην) en het Hebreeuws (אמן) hetzelfde woord, en het betekent: voorwaar, zo is het. Waarheid is een wezenlijk onderdeel van de identiteit van de Heer (Johannes 14:6), Gods Woord is de waarheid.
Maar absolute waarheid past niet in onze tijd. In de 20e eeuw is het postmodernisme opgekomen, een radicale twijfel aan waarheid in kunst, religie en politiek, tot afkeer toe. Iemand mag nog wel christen zijn, maar claimen dat Jezus de enige weg is tot God de Vader wordt niet op prijs gesteld. Tijdens de Reformatie kwam de vrijzinnigheid opzetten, met als ultieme dwaalopvattingen dat Christus niet uit de doden is opgestaan en dat God niet bestaat. Maar ook in Bijbelgetrouwe gemeenten worden absolute waarheidsclaims soms minder op prijs gesteld. En dat geeft gevaar van doorslaan naar onverschilligheid voor de waarheid.

TheÔstische evolutie
Christus stelt zich ook voor als het begin van de schepping van God. Dat wil zeggen als de Schepper, de Oorsprong van de schepping (Johannes 1:3, HebreeŽn 1:2,10). Maar de historiciteit van de schepping, de zondeval en de zondvloed, zoals opgetekend in Genesis 1-11, wordt steeds meer betwijfeld, soms zelfs door christenen, die zich Bijbelgetrouw noemen. Adam wordt door hen niet beschouwd als de historische eerste mens, geschapen uit het stof der aarde, maar zij zien mensen als ontstaan uit de oersoep door evolutionaire processen. Christusí rol als Schepper wordt zo gemarginaliseerd. Overigens beschouwt de Heer Jezus ook de zondvloed als historisch (MattŽus 24:37-38), de ontkenning daarvan is dus eveneens in strijd met Jezusí titel de Amen.

Genderneutraliteit
Jezus heeft meer gezegd over het begin van de schepping. Zo zei Hij tegen de discipelen: Van het begin van de schepping heeft God hen mannelijk en vrouwelijk gemaakt (Markus 10:6). Dat onderscheid wil de westerse wereld steeds meer weglaten. De EU wil dat we ons zoveel mogelijk genderneutraal uitdrukken.
Dat heeft zelfs gevolgen voor sommige Bijbelvertalingen. In 2004 is de NBV uitgekomen, waarbij de vertalers vaak kozen voor genderneutrale uitdrukkingen. Zo is broeders (αδελφοι) soms vertaald met volksgenoten, zoals in Handelingen 3:17. In 2011 is de Engelse NIV genderneutraal hertaald. In de oude NIV stond nog het woord brothers in Handelingen 3:17, in 2011 is dat Fellow Israelites geworden.
Het kan nog extremer; het geslacht van de Zoon van God lijkt voor sommige christenen aanstootgevend geworden; sinds 2018 gebruikt het bisdom VšsterŚs van de Zweedse Lutherse Kerk het genderneutrale Zweedse woord Ďhení om naar Jezus te verwijzen.
Er is overigens een kleine groep mensen, die worden geboren met amper ontwikkelde geslachtsorganen of met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen (interseksueel). De Heer Jezus omschreef deze mensen zo: Er zijn gesnedenen, die zo uit de moederschoot geboren zijn (MatteŁs 19:12), een gevolg van de zondeval. Dat is moeilijk voor hen. Het geslacht aanduiden is dan soms amper mogelijk.

Transgenderisme
Er zijn mensen die lijden aan genderdysforie, zij hebben moeite met het geslacht, waarmee ze geboren zijn. Sommige mannen laten zich ombouwen tot een transgender vrouw en sommige vrouwen laten zich ombouwen tot een transgender man om zo een ander geslacht te kunnen aannemen en als zodanig geregistreerd te staan bij de burgerlijke stand. Een moeder blijft wettelijk echter moeder en een vader blijft vader. Tegenwoordig is ombouwen zelfs niet nodig voor een erkende geslachtsverandering.
Maar de Bijbel biedt geen ruimte voor geslachtsveranderingen. Voor christenen, die lijden aan genderdysforie, is, indien nodig, pastorale bijstand gewenst. Er zijn ook transgenders, die spijt hebben van hun geslachtsverandering en hun oorspronkelijke geslacht weer hebben aangenomen. Zij hebben sexchangeregret.com opgericht, teneinde spijtoptanten pastoraal te begeleiden.

Homoseksualiteit
Christus heeft nog meer gezegd over het begin der schepping: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot ťťn vlees zijn. (MatteŁs 19:5). Met andere woorden: seksuele gemeenschap is bedoeld binnen het huwelijk tussen een man en zijn vrouw. Niet buiten het huwelijk (overspel), niet zonder huwelijk (ontucht) en ook niet tussen mensen van hetzelfde geslacht (onreinheid - Leviticus 18:22-24, Romeinen 1:24).
Sinds het begin van deze eeuw is het homohuwelijk in diverse landen ingevoerd en wordt homoseksualiteit in sommige kerken geaccepteerd. Maar de Bijbel biedt ook hier geen ruimte voor. Dat kan best moeilijk zijn voor christenen met homofiele gevoelens. Maar ook dan kan pastorale hulp op zijn plaats zijn.
Overigens gaan sommige predikanten nog verder tegen de scheppingsorde in; een Amsterdamse LHBT-predikant vindt dat kerken relaties tussen drie personen dienen te zegenen.

Nieuw antisemitisme
De gemeente Filadelfia wordt gehuldigd door ongelovige Joden wegens filosemitisme en het willen beschermen van de staat IsraŽl. Maar dat is bij Laodicea niet het geval. De wereld is steeds meer anti-IsraŽl, verkapt antisemitisch en dat heeft invloed op de visie van hedendaagse christenen.
Volgens de Jood Natan Sharansky bestaan er 3 nieuwe vormen van antisemitisme onder het mom van kritiek op de staat IsraŽl: 1. demonisering, 2. dubbele standaards en 3. delegitimering.
1. Demonisering: IsraŽl wordt in de media nogal eens vergeleken met de Naziís. Maar het waren de Arabieren, die bondgenoten waren van de Naziís: Hitler is zelfs nu nog populair in het Midden-Oosten. De Palestijnen vergelijken met de Naziís ligt dus meer voor de hand.
2. Dubbele standaards: selectieve verontwaardiging en meten met twee maten is de wereld niet vreemd als het IsraŽl betreft.
3. Delegitimering: Steeds minder mensen weten dat de Volkenbond in de jaren 1920 heeft bepaald dat Palestina een thuisland is voor Joden en dat de VN volgens internationaal recht zich aan die bepalingen van de Volkenbond te houden heeft. Gevolg is dat het bestaansrecht van de Joodse staat steeds meer wordt aangevochten.

Anti-IsraŽl
De negatieve media kunnen christenen al afbrengen van hun steun voor IsraŽl. Daarnaast kan dat ook gebeuren door een aantal ďchristelijkeĒ bewegingen die trachten om IsraŽl in diskrediet te brengen bij christenen.
- In 1993 heeft de Arabische Anglicaanse priester Naim Ateek in Jeruzalem Sabeel opgericht, het oecumenisch centrum voor Palestijnse bevrijdingstheologie. Sabeel organiseert reizen voor christenen door IsraŽl en de Westelijke Jordaanoever. Daar krijgen zij niet alleen anti-IsraŽl gedachtegoed te horen, maar ook dat Jezus een Palestijn was en geen zoon van David. De vrijzinnige Ateek maalt niet om de Waarheid en noemt sommige Oudtestamentische Bijbelboeken xenofoob. Overigens zien veel Palestijnse christenen het Oude Testament niet als door God geÔnspireerd.
- In 2009 is in de VS de Telos Group opgericht met als doel een einde te maken aan de status quo in de verhouding tussen IsraŽl en de Palestijnen. Dit gebeurt door het promoten van anti-IsraŽl gedachten bij Evangelische christenen. (De Telos Group niet verwarren met de Telos/Voorhoeve Bijbelvertaling).
- Anti-IsraŽl is ook een Deense Bijbelvertaling, die dit jaar is uitgekomen, waarin het woord IsraŽl in het Nieuwe Testament op ťťn uitzondering na ontbreekt. Dit om associatie met de huidige staat IsraŽl te voorkomen.
- De BDS-beweging is een anti-IsraŽl campagne, in 2005 opgericht door Palestijnse organisaties. Doel is dat IsraŽl wordt geboycot totdat het veiligheidshek verdwijnt en alle nazaten van de Arabische vluchtelingen uit 1948 mogen wonen in IsraŽl. Dat laatste impliceert het verdwijnen van de Joodse staat. Sommige kerken hebben zich geschaard achter die campagne, zoals de Amerikaanse Mennonite Church en de Zuid-Afrikaanse Anglicaanse kerk.
Helaas komt er dus ook onder christenen minder steun voor IsraŽl. En minder zicht op Gods toekomstplannen met IsraŽl.

Niet rijk maar arm
De gemeente Laodicea denkt dat ze rijk is, maar ze is geestelijk arm (Openbaring 3:17-18). Er zijn christelijke welvaartspredikers, die steenrijk zijn geworden o.a. doordat ze giften vragen aan armen onder het mom: geef aan mij(n bediening) en je zult rijk worden. Costi Hinn is een van degenen die daar afstand van heeft genomen.
Maar mensen kunnen ook geestelijk arm worden door mee te gaan in eerder genoemde wereldse dingen, die strijdig zijn met de Schriften, terwijl ze juist denken geestelijk rijk te zijn. Hopelijk komen zij nog tot inkeer.

Ik sta aan de deur en Ik klop
De Heer Jezus klopt op de deur van ieders hart, dat onverschillig is voor zijn Woord der Waarheid. Hopelijk laten zij de Heer binnenkomen, zodat Hij Heer wordt in hun leven en met hen een relatie zal hebben. Als beloning zullen zij straks met Hem regeren (Openbaring 3:20-21).

Kees Noorlander

© 

Neem een (proef)abonnement

Lijst Zoeklicht artikelen

Home