Quiz Astrologie

_________________________________________________________________

De oudste teksten uit de bijbel in Chinese tekens

Genesis is het oudste boek van de bijbel. Het boek is door Mozes opgetekend in de tijd dat het volk Isral uit Egypte trok naar het land Kanan. Dat is omstreeks de 15e eeuw v. Chr. Vrijzinnige theologen veronderstellen echter dat de hoofdstukken 1 t/m 11 van Genesis aan de bijbel zijn toegevoegd tijdens de Babylonische ballingschap in de 6e eeuw v. Chr. Er zijn echter ook bronnen buiten de bijbel, die nog een echo van deze oude gebeurtenissen weergeven en daarmee de ouderdom en realiteit hiervan aantonen.
Een heel opmerkelijke bron is die van de Chinese tekens. In China gebruikt men geen letterschrift; de woorden worden nog steeds weergegeven door symbolen. Deze tekentaal is ruim 4000 jaar oud en dateert dus van net na de Babylonische spraakverwarring. In de tijd dat het Chinese schrift ontstond waren de gebeurtenissen uit Genesis nog bekend. Inmiddels is de cultuur in China totaal veranderd, maar de echo van Genesis is nog steeds aanwezig in de Chinese tekens. Zelfs na de spellingsvereenvoudiging van de 20e eeuw is die echo nog niet verdwenen.
Het feit dat de oudste verhalen uit de bijbel nog terug te vinden zijn in Chinese tekens is een bewijs dat Chinezen n Joden gemeenschappelijke voorouders hebben, die deze verhalen zelf hebben meegemaakt en doorverteld aan hun nakomelingen. Dit vormt dan ook een bewijs dat het geen verzonnen verhalen betreft, maar werkelijke historische gebeurtenissen.

Het Chinees bestaat uit zo'n 600 basissymbolen, die op zichzelf ook woorden zijn. Andere woorden worden gevormd door deze basissymbolen te combineren tot ingewikkelder figuren. Soms wordt aan een symbool ook wel een ander symbool toegevoegd, met als doel de uitspraak van het woord weer te geven, het uitspraaksymbool heeft dan geen extra betekenis. In het vervolg van dit artikel gaan we uit van woorden zonder uitspraaksymbolen.


We beginnen met het Paradijs. Dat is de hof, waarin het eerste mensenpaar, Adam en Eva, werden geschapen. De bijbelse naam is overigens de hof van Eden. In de bijbel staat: "Voorts plantte de HERE God een hof in Eden, in het Oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij geformeerd had. Ook deed de HERE God allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te eten; en de boom des levens in het midden van de hof, benevens de boom der kennis van goed en kwaad. Er ontsprong in Eden een rivier om de hof te bevochtigen, en daar splitste zij zich in vier stromen." (Genesis 2:8-10).
Die hof wordt weergegeven door het Chinese tin, dat is een hof met daarin een aantal bewateringskanalen, precies 4 stromen, zoals in Eden:

tin
Hof

"En de HERE God legde de mens het gebod op: Van elke boom in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven." (Genesis 2:16,17). Dat is terug te vinden in het Chinese symbool voor verbod, verbieden:

jinjin ling sji
Verbod = Bomen + (Goddelijk) tonen

Daarop sprak de satan de vrouw heel geheimzinnig aan, in de vorm van een slang, maar met de stem van een persoon: "De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de HERE God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof?" (Genesis 3:1)

gui si si eer tin
Duivel = Geheim + Leven + Persoon + Hof

"Toen zeide de vrouw tot de slang: Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij sterven." (Genesis 3:2,3), dat is terug te vinden in het Chinese woord koor voor vrucht of fruit:

koor moe tin
Vrucht = Boom + Hof

"De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad.
En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at.
" (Genesis 3:4-6). Dit is terug te vinden in het Chinese woord ln voor begeren, begerig:

ln nu lng
Begerig = Vrouw + Bomen

"Toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten, dat zij naakt waren; zij hechtten vijgebladeren aaneen en maakten zich schorten." (Genesis 3:7). Toen ze naakt bleken te zijn maakten ze kleding van bladeren van een vijgeboom uit de hof:

loor ie moe tin
Naakt = Kleding + Boom + Hof

Hierna werden Adam en Eva uit de hof gezet, zodat ze niet meer van de boom des levens zouden eten en zo verloren ze het eeuwig leven. Er was echter hoop, want de verlosser zou komen om de satan de kop te vermorzelen, maar de verlosser zou hierbij gewond raken aan zijn hiel.


Hierna kregen Adam en Eva kinderen, waaronder Kan, de oudste zoon, en Abel. "Na verloop van tijd nu bracht Kain van de vruchten der aarde aan de HERE een offer; ook Abel bracht er een van de eerstelingen zijner schapen, van hun vet; en de HERE sloeg acht op Abel en zijn offer, maar op Kain en zijn offer sloeg Hij geen acht." (Genesis 4:3-5).
Dat een schaap geofferd moest worden om (tijdelijk) vergeving van zonden te verkrijgen, staat nog opgetekend in het Chinese woord ie voor rechtvaardig(heid):

ie jang so kur
Rechtvaardig = Schaap + Hand + Speer

Kan werd echter boos op God en vermoordde zijn broer. Daarop zei God tot Kan: "Vervloekt zijt gij, nog meer dan de bodem die zijn mond heeft opengesperd om het bloed van uw broeder van uw hand te ontvangen." (Genesis 4:11). Dit is op twee manieren nog terug te vinden in het Chinese woord sjong voor oudste broer:

tso kau sjong
Vloek = Mond + Oudste broer

De tweede manier is dat sjong ook voorkomt in andere betekenissen dan oudste broer. Het woord heeft dan dezelfde uitspraak, maar wordt met andere symbolen getekend. Die betekenissen zijn dan altijd negatief in de zin van wrede man, moordenaar of dronkaard. Deze beelden passen ook treffend bij Kan.

sjong
Wreedaard
Moordenaar

Merk op dat er een merkteken op zijn hoofd is geplaatst: Toen zeide Kan tot de HERE: Mijn misdaad is te groot om de straf te dragen. Zie, Gij verdrijft mij heden uit het land en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn, een zwerver en een vluchteling op de aarde; ieder, die mij aantreft, zal mij doden. Toen zeide de HERE tot hem: Geenszins; ieder, die Kan doodt, zal zevenvoudig boeten. En de HERE stelde een teken aan Kain dat niemand, die hem zou aantreffen, hem zou verslaan. (Genesis 4:13-15).


De mens was in staat tot elke zonde en het werd van kwaad tot erger op de aarde. Noach vormde een gunstige uitzondering. Daarom wilde God met hem en zijn gezin opnieuw beginnen. De zondvloed zou komen over de aarde en Noach moest in de ark gaan met zijn vrouw, 3 zonen en 3 schoondochters en van alle dieren een of meerdere paren: "Toen Noach 500 jaar oud geworden was, verwekte Noach Sem, Cham en Jafet ... En Noach ging met zijn zonen en zijn vrouw en de vrouwen zijner zonen met hem, in de ark vanwege de wateren van de vloed." (Genesis 5:32; 7:7). "in de dagen van Noach, terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is acht zielen, door het water heen gered werden." (1 Petrus 3:20) Dit is terug te vinden in het Chinese woord tswaan voor (grote) boot:

tswaan dzjie kau tso
Grote boot = 8 + Mond + Vaartuig

Na de zondvloed voldeden de mensen niet aan de opdracht van God om zich over de aarde te verspreiden. "Toen zij oostwaarts trokken, vonden zij een vlakte in het land Sinear, waar zij zich vestigden. En zij zeiden tot elkander: Welaan, laten wij tichelen maken en die goed bakken. En de tichel diende hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. Ook zeiden zij: Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt, en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden ... en de HERE zeide: Zie, het is n volk en zij allen hebben n taal. Dit is het begin van hun streven; nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. Welaan, laat Ons nederdalen en daar hun taal verwarren, zodat zij elkanders taal niet verstaan ... Daarom noemt men haar Babel, omdat de HERE daar de taal der gehele aarde verward heeft en de HERE hen vandaar over de gehele aarde verstrooid heeft." (Genesis 11:2-4,6-7,9). De tichelstenen werden gebakken m.b.v. stro, dat is gedroogd gras, zie ook:
"Gij moogt het volk geen stro meer geven om tichelstenen te maken" (Exodus 5:7). Het woord toren is terug te vinden in het Chinese woord tga:

tga tsan toe dzjen ie kau
Toren = Gras + Klei + Mensheid + 1 + Mond

Nog even over het woord rechtvaardig(heid). Dat is opgebouwd uit de elementen schaap, hand en speer. Nu wil het geval dat de tekens hand en speer tezamen ons vormen (ze kunnen ook wij, ik, mij en mijn aanduiden):

w so kur
Ons, ik = Hand + Speer

Dus rechtvaardig kunnen we ook weergeven als:

ie jang w
Rechtvaardig = Schaap + Ons, ik

Dat houdt in dat rechtvaardiging mogelijk was door onze zonden op het te offeren schaap te leggen. We weten inmiddels dat dit schaap een beeld was van het echte offerlam, namelijk Christus: "Want ook ons paaslam is geslacht: Christus." (1 Korinthe 5:7)

Conclusie

Het Chinese volk is zo'n 700 jaar ouder dan het boek Genesis. Toch is het opmerkelijk dat Chinese tekens gebruikt kunnen worden als een plaatjesboek naast Genesis. Dat betekent dat er een gemeenschappelijke bron is voor die kennis. De kennis over de gebeurtenissen, die staan opgetekend in Genesis 1-11, was dus voorhanden bij de diverse volken na de Babylonische spraakverwarring in het 3e millennium voor Christus. Opnieuw een bewijs dat de bijbel geen Joods verzinsel is, maar gebaseerd op realiteit!

Het boek Genesis vermeldt hoe de zonde de wereld is binnengekomen. Die zonde heeft geresulteerd in een scheiding tussen God en ons. Maar gelukkig heeft God daarvoor zijn Zoon Jezus Christus gegeven. Lees meer hierover in het evangelie.

De chronologie van de bijbel ziet er ruwweg zo uit:

4000 v. Chr. ln Schepping en zondeval
3870 v. Chr. tso Kan vermoordt Abel.
2400 v. Chr. tga De zondvloed
2200 v. Chr. tga Torenbouw van Babel, spraakverwarring en verspreiding van de volken, waaronder het Chinese volk, over de wereld.
1800 v. Chr. Geboorte van Jakob (Isral), de voorvader van de Isralieten. Tegenwoordig worden zij Joden genoemd.
1450 v. Chr. De uittocht van het volk Isral uit Egypte. Mozes schrijft het boek Genesis.
586-539 v. Chr. Babylonische ballingschap van de Joden
33 n. Chr. ie Jezus Christus gekruisigd, gestorven en opgestaan uit de dood.
100 n. Chr. Openbaring, het laatste boek van de bijbel, wordt geschreven.

_________________________________________________________________

Een online woordenboek van Chinese tekens is Zhongwen.

Meer over Genesis in Chinese tekens is te vinden in de boeken
"The Discovery of Genesis", C.H. Kang and E.R. Nelson, 1979, ISBN 0-570-03792-1
"Genesis and the Mystery Confucius Couldn't Solve", E.R. Nelson and R.E. Broadberry, 1994, ISBN 0-570-04635-1.
"Genesis in Ancient China", Ginger Tong Chock, 2014, EAN 9780989665407
Een mooie presentatie staat op World Bible School.

Terug naar Homepagina