Profetie over het christendom

Openbaring 2-3 bevat profetieŽn over het verloop van het christendom vanaf de eerste eeuw.

Home
Hoofdstuk \ Schema Schema van het boek Openbaring
1 Inleiding Inleiding op het boek Openbaring
2:1-7 Efeze Begintijd
2:8-11 Smyrna Romeinse vervolgingen
2:12-17 Pergamus Begin Rooms Katholieke Kerk
2:18-29 Thyatira Bloei Rooms Katholieke Kerk
3:1-6 Sardis Reformatie
3:7-13 Filadelfia Bijbelgetrouw
3:14-22 Laodicea Onverschillig en afvallig

_________________________________________________________________
^ Top

Schema van het boek Openbaring

Het boek Openbaring is een profetisch boek bij uitstek. Op het eerste gezicht lijkt dit boek onbegrijpelijk. Maar bij nader bestudering blijkt er een behoorlijke structuur in te zitten, met veel profetieŽn. In deze studie wordt vooral gefocust op de profetische betekenis van de brieven aan de 7 gemeenten (Openbaring 2-3).
Het boek kan ruwweg als volgt worden ingedeeld:

Hoofdstuk 1 vermeldt dat Johannes een openbaring van Jezus Christus moet doorgeven aan de 7 gemeenten in Asia (het huidige West-Turkije), welke symbool staan voor de dienstknechten van de Heer, d.w.z. alle christenen.
De hoofdstukken 2 en 3 bevatten aparte brieven aan de 7 gemeenten in Asia (nu West-Turkije). De brieven aan deze 7 gemeenten bevatten profetie over het verloop van het christendom (Schrijf dan wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal gebeuren, Openbaring 1:19). Daarnaast kunnen de brieven ook iemand persoonlijk of de toenmalige gemeente iets te zeggen hebben.
In deze studie zal voornamelijk aandacht besteed worden aan de profetie over het verloop van het christendom.
De hoofdstukken 4 en 5 geven een blik in de hemel, van wat daar zal gebeuren na de periode van de 7 gemeenten, d.w.z. na de bedeling van het christendom (Hierna zag ik, en zie, een deur was geopend in de hemel, en de eerste stem die ik gehoord had als van een bazuin, die met mij sprak, zei: Kom hier op en Ik zal u tonen wat hierna moet gebeuren, Openbaring 4:1).
Dat is direct na de opname van de ware Gemeente (= alle echte christenen, 1 Thess. 4:15-18).
De hoofdstukken 6-18 geven weer wat er zal gebeuren, nadat het Lam op de troon (dus Christus) de 7 zegels van de boekrol zal openen. Dan breekt de periode van vervolging en grote verdrukking (MatteŁs 24:21, Openbaring 7:14) aan tot aan de terugkomst van Christus op aarde om zijn Messiaans Koninkrijk te vestigen.
Hoofdstuk 19 beschrijft de terugkomst van Jezus Christus op aarde (MatteŁs 24:30) om Koning (Zacharia 14:3,4, DaniŽl 7:13) te worden. Dan zal het oordeel over de levenden plaatsvinden (MatteŁs 25:31-46).
De hoofdstukken 20-22 beschrijven het 1000-jarig vrederijk, gevolgd door het oordeel over de doden en de nieuwe hemel en aarde.

Klik op Inleiding om verder te gaan.

^ Top

Terug naar Homepagina